Quay trở lại Chi tiết Bài báo Mô hình tăng trưởng và xu hướng nghiên cứu về hướng nghiệp ở trường phổ thông từ 1964 đến 2022: phân tích thư mục với cơ sở dữ liệu Scopus Tải xuống Tải xuống PDF