[1]
Đỗ , Đức B. 2023. Thực trạng nhận thức của giáo viên về dạy học Hình học ở trường trung học cơ sở theo hướng phát triển chương trình lớp học. Tạp chí Giáo dục. 23, đặc biệt 8 (tháng 9 2023), 271–275.