[1]
Vũ , T.H.H. 2023. Biện pháp quản lí hoạt động ngoại khóa của học viên ở các trường đại học Công an nhân dân đáp ứng chuẩn đầu ra. Tạp chí Giáo dục. 23, đặc biệt 8 (tháng 9 2023), 341–346.