[1]
Đinh , T.T. và Nguyễn , H.L. 2023. Các yếu tố cấu thành năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non. Tạp chí Giáo dục. 23, 19 (tháng 10 2023), 21–27.