[1]
Đặng, T.L.T. 2024. Khai thác đa phương tiện trong dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh lớp 2. Tạp chí Giáo dục. 24, 2 (tháng 1 2024), 6–11.