[1]
Nguyễn, T.N.D. và Đoàn, T.H.N. 2021. Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đại học bằng E-learning trong bối cảnh Covid-19 tại Trường Đại học Lạc Hồng. Tạp chí Giáo dục. 493, 1 (tháng 1 2021), 59–64.