[1]
Đỗ , T.T.H. và Vũ , T.T.H. 2021. Tổng quan nghiên cứu về giáo dục sáng tạo, quản lí giáo dục sáng tạo và những “khoảng trống” trong nghiên cứu về quản lí giáo dục sáng tạo ở trường phổ thông Việt Nam. Tạp chí Giáo dục. 504, 2 (tháng 11 2021), 1–6.