[1]
Nguyễn, T.Q. 2024. Nghiên cứu đề xuất khung mô tả năng lực nói và nghe tiếng Việt của học sinh lớp 3. Tạp chí Giáo dục. 24, số đặc biệt 1 (tháng 4 2024), 24–28.