[1]
Vũ, V.K. 2024. Thực trạng đảm bảo chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học ở Học viện An ninh Nhân dân theo tiếp cận AUN-QA. Tạp chí Giáo dục. 24, số đặc biệt 2 (tháng 5 2024), 334–339.