[1]
Phạm, T.H. và Nguyễn, N. Đông 2024. Một số nghiên cứu về chính sách và đánh giá hiệu quả chính sách hỗ trợ giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số ở cơ sở giáo dục phổ thông. Tạp chí Giáo dục. 24, 9 (tháng 5 2024), 1–6.