[1]
Nguyễn, H.Q.H., Trần, V.C., Đỗ, T.T. và Phạm, T.P.T. 2024. Một số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học nội dung hình học (Toán 7). Tạp chí Giáo dục. 24, 9 (tháng 5 2024), 19–24.