[1]
Nguyễn, L.P. và Lê, T.T.H. 2024. Phát triển năng lực số cho giảng viên đại học trong bối cảnh hội nhập: nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Tạp chí Giáo dục. 24, 9 (tháng 5 2024), 7–12.