[1]
Dương, Q.N., Hồ, T.H.V. và Phan , T.T.H. 2024. Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực sinh học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp chí Giáo dục. 24, 9 (tháng 5 2024), 30–35.