[1]
Nguyễn, T.V.N. và An, B.T. 2024. Xây dựng chương trình trải nghiệm STEM môn Khoa học tự nhiên lớp 6: Nghiên cứu tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tạp chí Giáo dục. 24, 9 (tháng 5 2024), 36–41.