[1]
Nguyễn, Q.L., Trịnh, H.Q. và Nguyễn, T.P. 2024. Khám phá ảnh hưởng của việc sử dụng “Mô phỏng PhET” đến năng lực khoa học tự nhiên ở học sinh trung học cơ sở: Một nghiên cứu thực nghiệm. Tạp chí Giáo dục. 24, 9 (tháng 5 2024), 42–47.