[1]
Phạm, T.K. 2024. Thực trạng sự hài lòng trong công việc của đội ngũ giảng viên Đại Học Huế. Tạp chí Giáo dục. 24, 9 (tháng 5 2024), 58–64.