[1]
Lê , D.N. 2021. Vận dụng tiếp cận quản lí theo kết quả trong quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên tại trường đại học. Tạp chí Giáo dục. 510, 2 (tháng 9 2021), 37–43.