[1]
Đinh, L.A. 2021. Thực trạng kĩ năng tự học của sinh viên chính quy ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Tạp chí Giáo dục. 494, 2 (tháng 1 2021), 49–53.