[1]
Trịnh, T.P.T. và Vũ, T.A. 2021. Phân tích một số chính sách khuyến khích công bố quốc tế trong các trường đại học của Việt Nam . Tạp chí Giáo dục. 493, 1 (tháng 1 2021), 8–12.