[1]
Dương, T.K.O. và Hoàng, T.H. 2021. Tổ chức dạy học tích hợp cho học sinh trường nghề: Trường hợp tại Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang . Tạp chí Giáo dục. 495, 1 (tháng 2 2021), 56–60.