[1]
Lê , T.B.L., Nguyễn , Q.H. và Nguyễn , K.T. 2023. Sử dụng video để phát triển và đánh giá năng lực ghi chú toán học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học . Tạp chí Giáo dục. 22, 24 (tháng 1 2023), 19–24.