[1]
Ngô , Đình P. và Dương , T.H.M. 2023. Nhận thức và kết quả học tập của sinh viên thông qua mô hình học đảo ngược: nghiên cứu trường hợp sinh viên không chuyên tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh. Tạp chí Giáo dục. 23, 3 (tháng 2 2023), 60–64.