[1]
Phạm , T.T. 2023. Một số giải pháp phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, giảng viên ở Học viện Chính trị hiện nay. Tạp chí Giáo dục. 23, đặc biệt 8 (tháng 9 2023), 20–24.