[1]
Bùi , T.T.H. 2023. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục ở Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Giáo dục. 23, đặc biệt 8 (tháng 9 2023), 25–30.