[1]
Trương Hoàng Hân , H.H. 2023. Sử dụng phần mềm Classin vào hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh trong dạy học Ngữ văn. Tạp chí Giáo dục. 23, đặc biệt 8 (tháng 9 2023), 37–42.