[1]
Nguyễn , T.H.T. và Nguyễn , T.T.T. 2023. Một số quan niệm sai lầm của học sinh khi học chủ đề “Phản ứng oxi hóa khử” (Hóa học 10). Tạp chí Giáo dục. 23, đặc biệt 8 (tháng 9 2023), 97–102.