[1]
Đỗ , T.Q.M., Phạm , T.H.L. và Đinh , T.X.T. 2023. Xây dựng và sử dụng thí nghiệm lượng nhỏ trong dạy học chủ đề “Nitrogen và Sulfur” (Hoá học 11) nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học cho học sinh. Tạp chí Giáo dục. 23, đặc biệt 8 (tháng 9 2023), 125–129.