(1)
Đinh , T. T.; Nguyễn , H. L. Các yếu tố cấu thành năng lực nghề nghiệp giáo Viên mầm Non. TCGD 2023, 23, 21-27.