(1)
Đặng , V. E.; Nguyễn , Đình L. P.; Nguyễn , T. H. Thực trạng ứng dụng ChatGPT Trong việc học tập, Nghiên cứu của Sinh Viên Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh. TCGD 2024, 24, 36-41.