(1)
Phạm , T. H. Một số đề xuất Khai thác, sử dụng ngữ liệu sách giáo Khoa Tiếng Việt lớp 3 Trong dạy học với học Sinh dân tộc thiểu số. TCGD 2024, 23, 7-12.