(1)
Trần , T. P. D.; Đỗ , T. Ánh N.; Trịnh , T. X. T.; Nguyễn , T. T. L.; Nguyễn , H. T. L.; Nguyễn , T. A. V.; Trương , . V.; Lưu , T. P. K. Tích hợp giáo dục vệ Sinh an toàn thực phẩm Trong dạy học bài “Vi khuẩn” (môn Khoa học lớp 5) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề Và sáng tạo Cho học Sinh tiểu học. TCGD 2024, 23, 52-58.