(1)
Đặng, T. L. T. Khai thác đa phương tiện Trong dạy học đọc hiểu văn bản thông Tin Cho học Sinh lớp 2. TCGD 2024, 24, 6-11.