(1)
Nguyễn, T. N. D.; Đoàn, T. H. N. Đánh Giá sự hài lòng của Sinh Viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đại học bằng E-Learning Trong bối cảnh Covid-19 tại Trường Đại học Lạc Hồng. TCGD 2021, 493, 59-64.