(1)
Đinh , T. T.; Phùng, T. T. N. Nghiên cứu chủ đề đọc viết ở Giai đoạn mầm Non tại các nước đang phát triển Trên Cơ sở dữ liệu Scopus Trong Giai đoạn 1994-2021: Xu hướng Và hợp tác quốc Tế. TCGD 2024, 24, 1-5.