(1)
Đỗ , T. T. H.; Vũ , T. T. H. Tổng Quan Nghiên cứu về giáo dục sáng tạo, quản Lí giáo dục sáng tạo Và những “khoảng trống” Trong Nghiên cứu về quản Lí giáo dục sáng tạo ở trường phổ thông Việt Nam. TCGD 2021, 504, 1-6.