(1)
Chu , T. M. H.; Trần , T. P. Thực trạng Và đề xuất phương pháp dạy học nhằm nâng Cao chất lượng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Cho học Sinh Trung học phổ thông. TCGD 2024, 24, 47-52.