(1)
Điêu, T. T. U.; Khúc, T. H.; Dương, T. T.; Bùi , T. X.; Đinh, T. B. H.; Nguyễn, H. T.; Lò, V. H.; Lò, T. N. Hoạt động Nghiên cứu Khoa học gắn với mục Tiêu đổi mới giáo dục của Sinh Viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Tây Bắc: Thực trạng Và một số giải pháp. TCGD 2024, 24, 278-283.