(1)
Nguyễn , T. T. T. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề Cho Sinh Viên Qua dạy học học phần “Tư tưởng Hồ Chí Minh” Trong bối cảnh mới. TCGD 2021, 505, 48-53.