(1)
Phạm, T. H.; Nguyễn, N. Đông. Một số Nghiên cứu về chính sách Và đánh Giá hiệu Quả chính sách hỗ trợ giáo Viên dạy tiếng dân tộc thiểu số ở Cơ sở giáo dục phổ thông. TCGD 2024, 24, 1-6.