(1)
Nguyễn, H. Q. H.; Trần, V. C.; Đỗ, T. T.; Phạm, T. P. T. Một số biện pháp phát triển năng lực Giao tiếp toán học Cho học Sinh Trong dạy học nội Dung hình học (Toán 7). TCGD 2024, 24, 19-24.