(1)
Nguyễn, L. P.; Lê, T. T. H. Phát triển năng lực số Cho giảng Viên đại học Trong bối cảnh hội nhập: Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. TCGD 2024, 24, 7-12.