(1)
Dương, Q. N.; Hồ, T. H. V.; Phan , T. T. H. Xây dựng chuẩn đánh Giá năng lực Sinh học Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. TCGD 2024, 24, 30-35.