(1)
Nguyễn, T. V. N.; An, B. T. Xây dựng chương trình trải nghiệm STEM môn Khoa học tự Nhiên lớp 6: Nghiên cứu tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. TCGD 2024, 24, 36-41.