(1)
Nguyễn, Q. L.; Trịnh, H. Q.; Nguyễn, T. P. Khám Phá ảnh hưởng của việc sử dụng “Mô phỏng PhET” đến năng lực Khoa học tự Nhiên ở học Sinh Trung học Cơ sở: Một Nghiên cứu thực nghiệm. TCGD 2024, 24, 42-47.