(1)
Phạm, T. K. Thực trạng sự hài lòng Trong công việc của đội Ngũ giảng Viên Đại Học Huế. TCGD 2024, 24, 58-64.