(1)
Nguyễn, T. D. Các yếu tố tác động đến giáo dục Xu hướng nghề nghiệp quân sự Cho học Viên ở các trường Sĩ Quan Quân đội. TCGD 2024, 24, 305-310.