(1)
Phạm, T. K. Mối Quan hệ giữa sự hài lòng Và gắn kết Trong công việc của đội Ngũ giảng Viên Đại học Huế. TCGD 2024, 24, 59-64.