(1)
Đinh, L. A. Thực trạng Kĩ năng tự học của Sinh Viên chính Quy ngành Giáo dục mầm Non, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. TCGD 2021, 494, 49-53.