(1)
Đỗ , X. T. Dạy đọc hiểu văn bản thông Tin ở tiểu học. TCGD 2021, 495, 1-4.