(1)
Đỗ , X. T. . Một số Kĩ thuật viết sáng tạo văn kể chuyện Theo Tranh ở tiểu học. TCGD 2022, 22, 1-6.